17 09 2021

توصیه‌های امنیتی فناوری اطلاعات برای کاربران سامانه‌های دانشگاه کردستان

توصیه‌های امنیتی کاربران دانشگاه