ساختار سازمانی

مدیریت مرکز:

 • مدیر
 • کارشناس مسئول
 • کارشناس

اداره زیرساخت:

 • رئیس اداره
 • کارشناس مسئول
 • کارشناس 1
 • کارشناس 2

اداره خدمات و پشتیبانی:

 • رئیس اداره
 • کارشناس مسئول
 • کارشناس 1
 • کارشناس 2