کاربران اینترنت
کاربران پست الکترونیک
سرویس‌ها

اخبار و اطلاعیه‌ها

سرویس‌های مرکز فناوری اطلاعات

درج ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در یک ﺳﻄﺮ در این قسمت درج می گردد

سامانه‌هاچندرسانه‌ای

از فاز اول پورتال جدید دانشگاه رونمایی شد.

معرفی سامانه پویش سرور ایمیل ویرا